بیمه مهندسی

تاریخچه بیمه مهندسی در ایران

اوایل قرن ۱۹ گسترش استفاده از دیگ‌های بخار در صنعت رواج یافت که این کار نهایتا صدمات بسیاری به جان و مال افراد وارد کرد. بخاطر این موضوع در شهر منچستر سازمان استفاده‌کنندگان از دیگ‌های بخار تاسیس شد، این سازمان با استفاده از کارشناسان متخصص که بازدیدهای منظم فنی از دیگ‌های بخارشان انجام می‌دانند تا سلامت و ایمنی دیگ‌های بخار را بررسی کنند، در سال ۱۸۵۸ اقدام به تاسیس شرکت بیمه دیگ بخار کردند که یکی از نخستین شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه‌های مهندسی بود و بعد از این تاریخ در اوایل قرن ۲۰ با صدور اولین بیمه نامه‌های ماشین آلات پیمانکاری عملا صدور بیمه نامه‌های مهندسی را آغاز کرد. در ایران نیز صدور بیمه نامه‌های مهندسی از اوایل دهه ۴۰ شروع کردند و اولین بیمه مهندسی برای سد لتیان در ایران صادر شد.


 

تفاوت بیمه مهندسی با بیمه مسئولیت مهندسین ناظر

پوشش های بیمه مهندسی

در بیان تفاوت این دو بیمه نامه باید گفت که ماهیت این دو بیمه نامه کاملا متفاوت می‌باشد. بیمه‌نامه‌های مهندسی زیر شاخه بیمه‌های اموال هستند و بیمه نامه‌های مسئولیت مهندسین ناظر زیر مجموعه بیمه‌های مسئولیت می‌باشد. پوشش‌ها و خسارت‌های قابل جبران با هر بیمه نامه کاملا متفاوت و مجزا از هم پرداخت می‌شود. از این رو برای بررسی دقیق‌تر هر بیمه نامه بهتر است که مطالب مرتبط با هر بیمه نامه را در بلاگ بیمه نامه مطالعه کنید.


بیشتر بدانید: بیمه مسئولیت کارفرما چه تفاوتی با بیمه حوادث دارد؟


 

کلوزهای بیمه مهندسی

کلوز در هر بیمه نامه‌ای به معنای شرایط آن بیمه نامه می‌باشد. در بیمه نامه‌های مهندسی هر رشته بیمه‌ای کلوز خاص خود را دارد و بیمه گذار می‌تواند کلوز های بیمه نامه‌اش را افزایش یا کاهش دهد که البته مبلغ حق بیمه با تغییر در کلوزها افزایش و کاهش می‌یابد. در حالت کلی  ۴دسته کلوز در بیمه نامه‌های مهندسی وجود دارد.

 • کلوزهای افزایش دهنده پوشش‌ها
 • کلوزهای کاهش دهنده پوشش‌ها
 • کلوزهای محدود کننده پوشش‌ها
 • کلوزهای شرط گذارنده برای پوشش‌ها

نکته: برخی از کلوزها در همه بیمه‌نامه‌های مهندسی مشترک هستند که در جدول زیر می‌توانید به بررسی آن‌ها بپردازید. معمولا همه کلوزهای مشترک با صفر شروع می‌شوند.

 

کلوزهای بیمه مهندسی
عنوان کلوزشماره کلوز
پوﺷﺶ زﯾﺎن ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ ازاﻋﺘﺼﺎب، ﺷﻮرش، اﻏﺘﺸﺎش۰۰۱
پوﺷﺶ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ۰۰۲
پوﺷﺶ دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎده۰۰۳
پوﺷﺶ دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺴﺘﺮده۰۰۴
شراﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و/ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ۰۰۵
پوﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری، ﮐﺎر در ﺷﺐ، ﮐﺎر در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ۰۰۶
پوﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ۰۰۷
 تضمین ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ۰۰۸
استثناء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ۰۰۹
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ و ﻃﻐﯿﺎن آب۰۱۰
خسارات ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ۰۱۱
استثناء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻼف، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻮﻓﺎن ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت آﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد۰۱۲
اموال در اﻧﺒﺎر ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ۰۱۳
استثناء زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ۰۱۴
شرط ﮐﻨﺘﺮل دﻋﺎوی۰۱۵
افزایش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ۰۱۶
شرط۷۲ ﺳﺎﻋﺖ۰۱۷
سایبرﮐﻠﻮز۰۱۸
تجدید ﭘﻮﺷﺶ۰۱۹
برداﺷﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت۰۲۰
سلب اﺧﺘﯿﺎر۰۲۱
اﺳﺘﺜﻨﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻧﺎدرﺳت۰۲۲
نشت، آﻟﻮدﮔﯽ و آﻻﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ۰۲۳
خسارت  ﭘﻨﻬﺎن ۵۰/۵۰۰۲۴
شرط ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی دو ﺗﺎﯾﯽ۰۲۵
شرط ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ۰۲۶
عملیات ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ۰۲۷
استثناء ﮐﭙﮏ ﻫﺎی ﺳﻤﯽ و آزﺑﺴﺖ (ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز)۰۲۸
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺿﺎﯾﻌﺎت، ﮔﻞ و ﻻی، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﯾﺰش ﮐﻮه۰۲۹
حق اﻟﺰﺣﻤﻪ آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻫﺎ، ﻣﺸﺎوران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ۰۳۰
تخلیه آب۰۳۷
ﺷﺮط وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺟﺎنشینی۰۵۶۲

 


 

انواع بیمه‌های مهندسی

انواع بیمه مهندسی

الف) بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی شامل:

ب) بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM).
 • بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR).
 • بیمه شکست ماشین‌آلات (MB).
 • بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP).
 • بیمه تجهیزات الکترونیک (EE).
 • بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS).
 • بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

 

خسارت‌های تحت پوشش

در بیمه نامه مهندسی هر بیمه نامه با توجه به کلوزهایی که دارد و با توجه به نوع بیمه نامه، پوشش های مختلف را به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند . بر این اساس در توضیح هر بیمه نامه می‌توانیم به بررسی پوشش‌‍‌های هر کدام از انواع بیمه‌های مهندسی و  پوشش‌ها و استثنائات هر کدام  در بلاگ بیمه تایم بپردازیم.

 


شخص ثالث کیست؟


 

حق بیمه مهندسی چقدر است؟

روش محاسبه بیمه نامه‌های مهندسی بر اساس چند فاکتور مهم انجام می‌شود که به پوشش‌ها و مدت بیمه نامه و بررسی ریسک‌های بیمه نامه مورد نظر انجام می‌شود. حق بیمه، بیمه نامه‌های مهندسی از طریق ضرب احتمال خطر یا همان نرخ بیمه نامه در مبلغ بیمه محاسبه می‌شود. ممکن است در طول مدت جاری بودن بیمه نامه تغییراتی در نوع و ارزش مورد بیمه و همچنین نوع کارهایی که در ارتباط با اجرای قرارداد انجام می گیرد و حتی مدت بیمه نامه  اتفاق بیافتد. حق بیمه معمولا به صورت یک مبلغ مقطوع یا در هزار از مبلغ بیمه محاسبه می‌شود.
روش پرداخت حق بیمه نیز به صورت نقدی یا به صورت اقساط می‌باشد که در زمان صدور بیمه نامه به توافق طرفین رسیده باشند.

موارد موثر در حق بیمه مهندسی

 1. پروژه بیمه شده
 2. تعداد عوامل تحت پوشش بیمه نامه
 3. خسارت های تحت پوشش بیمه
 4. تشدید خطر
 5. پوشش های اضافی
 6. شرایط کاری
 7. کم و زیاد شدن تعداد عوامل تحت پوشش بیمه نامه و….

 

چند نکته در مورد حق بیمه مهندسی:

 • با توجه به این که نوسانات قیمت در کشور بر روی نرخ حق بیمه عوامل بیمه شده تاثیر می‌گذارد لذا بیمه مهندسی حداکثر یکساله بوده و در پایان قرارداد باید حق بیمه مجددا حساب شود.
 • در صورت بروز تشدید خطر برای برخی از عوامل تحت  پوشش بیمه‌نامه در مدت اعتبار قرارداد، بیمه گر باید مجددا حق بیمه را بر اساس این تشدید خطر محاسبه کرده و بیمه گذار باید از این پس حق بیمه را بر اساس آن پرداخت نماید.
 • به محض این که برخی از عوامل تحت پوشش بیمه مهندس از حیطه کاری شما خارج شد باید مورد را به شرکت بیمه اطلاع دهید تا کاهش نرخ حق بیمه برای شما منظور شود.

 

خرید بیمه مهندسی

در خرید بیمه نامه‌های مهندسی، بیمه گذار موظف است بر اساس نوع بیمه نامه ای که قصد خرید آن را دارد اطلاعات و مدارک مورد نظر را به شرکت بیمه تحویل دهد. مراحل خرید بیمه مهندسی به ترتیب زیر می‌باشد:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد مخصوص به هر بیمه نامه با قید تاریخ، نام و نام خانوادگی و مهر و امضای فرد و یا شرکت باید انجام شود.
 1. فرم پیشنهاد تکمیل شده با ید به همراه ۴ صفحه اول قرارداد پیمان به شرکت بیمه ارائه شود.
 2. پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی در صورت تایید کارشناس بازدید کننده و پرداخت حق بیمه، بیمه نامه صادر و تحویل بیمه گذار می‌گردد.

امتیاز شما به این مطلب چند است؟

خیلی متاسفیم که این مطلب رضایت شما رو جلب نکرد!

لطفا با نظر خودتون مارو در ارتقا این مطلب یاری کنید

تیم تولید محتوای بیمه تایم

آیا سوالی در رابطه با این مطلب دارید؟ کارشناسان بیمه تایم پاسخگوی شما خواهند بود